Regulamin Opinii na stronach

https://namietnosci.com oraz 

https://kasiabutryn.com

Dzień dobry!

Dla Twojej wygody i większej przejrzystości przygotowaliśmy Regulamin Opinii. 
Poniższy Regulamin Opinii stanowi wyciąg z Regulaminu, który możesz znaleźć tutaj.

pozdrawiamy,
Katarzyna Jola Butryn & Namiętności Tem.

 

 • 17. Opinie
 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy lub Produktach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. 
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  4a.
  bez uprzedniego skorzystania ze Serwisu;
  4b.
  na temat Produktów, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,
  4c. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4e. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  4f. przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Produktów.
 5. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Produktów lub nabyli Produkt. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.